INFORMACJA

dotycząca zakładu zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej
CEDC International Sp. z o.o. Oddział Polmos Białystok w Białymstoku ul. Elewatorska 20

1. Oznaczenie prowadzącego zakład.

Prowadzącym CEDC International Sp. z o.o. Oddział Polmos Białystok jest CEDC International Sp. z o.o. w Obornikach Wielkopolskich w składzie zgodnym z KRS

 • z siedzibą 64-600 Oborniki Wielkopolskie, ul. Kowanowska 48
 • telefon: +48 (22) 456 60 00
 • strona internetowa: cedc.com
 • e-mail: firma@cedc.com

Zakład jest identyfikowany jako:

 • Polmos Białystok

Kierującym Oddziałem Polmos Białystok jest Dyrektor Oddziału

 • Andrzej Żmudzki

Adres zakładu:

 • CEDC International Sp. z o.o.
  Oddział Polmos Białystok
  19-500 Białystok
  ul. Elewatorska 20
  tel.
  e-mail:

2. Kwalifikacja zakładu.

Zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29.01.2016r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. 2016r. poz. 138), Oddział Polmos Białystok zakwalifikowany został, jako zakład o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Prowadzący zakład dokonał zgłoszenia i przekazał „Program zapobiegania poważnym awariom przemysłowym” oraz „System zarządzania bezpieczeństwem” do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku oraz do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku.

3. Opis działalności zakładu.

Oddział Polmos Białystok jest producentem wódek zestawianych ze spirytusów produkowanych we własnej rektyfikacji oraz sprowadzanych z innych zakładów. Spirytus o mocy 96%, jako surowiec do produkcji alkoholi produkowany jest z destylatu rolniczego dostarczanego do zakładu autocysternami. Destylat z autocystern jest przepompowywany na podwójnym stanowisku załadunkowo-rozładunkowym do zbiorników magazynowych.

4. Charakterystyka składowanych substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym ryzyku, z uwzględnieniem ich nazw lub kategorii oraz zagrożeń, jakie powodują.

Etanol 96,4%
Nr CAS: 64-17-5
H225 wysoce łatwopalne: ciecz i pary
H319 działa drażniąco na oczy

Zgodnie z rozporządzeniem REACH produkt traktowany jest, jako środek spożywczy, nie podlega obowiązkowi oznakowania według przepisów rozporządzenia CLP. Opakowania transportowe powinny być oznakowane zgodnie z przepisami transportowymi.

5. Informacja dotycząca sposobów ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej, uzgodniona z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku.

Sposób alarmowania pracowników i klientów o ewakuacji:

 • poprzez uruchomienie dzwonków alarmowych wciskając Ręczny Sygnalizator Pożaru,
 • poprzez uruchomienie syren alarmowych przez pracowników Służby Ochrony,
 • ogłoszenie przygotowanego komunikatu o ewakuacji przez radiowęzeł,
 • donośnym głosem przez kierownika akcji ratowniczej, dowódcę Pogotowia Halowego, pracownika Służby Ochrony lub innego upoważnionego pracownika.

Zasady postępowania w przypadku powstania awarii.

Każdy pracownik, który zauważy rozszczelnienie, wyciek z instalacji lub urządzeń służących do przetłaczania i magazynowania alkoholu powinien:

 • niezwłocznie zawiadomić współpracowników i kierownika działu,
 • kierownik działu lub osoba pełniąca obowiązki kierownika winna ocenić wielkość zagrożenia, polecić podległym pracownikom przystąpić do usuwania przyczyn lub skutków awarii oraz zabezpieczyć rejon zagrożeń przed możliwością wstępu osobom niezwiązanym z prowadzoną akcją,
 • jeżeli pracownicy nie będą mogli sami zabezpieczyć rejon zagrożeń, usunąć przyczyn i skutków awarii, należy niezwłocznie powiadomić Służbę Ochrony, która alarmuje Dyrektora Oddziału, specjalistę ds. ochrony środowiska i p.poż., Oddziałowy Zespół Ratownictwa Awaryjnego,
 • specjalista ds. ochrony środowiska i p.poż. kieruje akcją ratowniczą, jeśli trzeba, to konsultuje się ze specjalistami i podejmuje decyzję o sposobie usunięcia awarii i jej skutków przez Oddziałowy Zespół Ratownictwa Awaryjnego i przy pomocy posiadanego sprzętu, powiadamiając Dyrektora Oddziału o wypracowanych decyzjach,
 • w przypadku usunięcia przyczyn awarii, wycieku, należy przystąpić do usuwania skutków awarii, np. zebrać rozlany alkohol, rozcieńczyć do stężenia ok. 3% i przepompować do kanalizacji,
 • po usunięciu przyczyn i skutków awarii należy wyłączyć dany odcinek instalacji z eksploatacji i przystąpić do wymiany (naprawy) zużytych materiałów, części urządzeń lub odcinków instalacji,
 • w przypadku, gdyby usunięcie awarii lub jej skutków własnymi siłami było niemożliwe, należy powiadomić Państwową Straż Pożarną. Decyzję o tym podejmuje Dyrektor Oddziału, a pod jego nieobecność – kierownik akcji ratowniczej,
 • do czasu przybycia jednostek ratowniczo-gaśniczych należy przy pomocy posiadanego sprzętu prowadzić działania zabezpieczające i ograniczające możliwość powstania pożaru lub wybuchu. W zależności od sytuacji będą one polegały na:
  • uruchomieniu kurtyn wodnych lub instalacji zraszaczowej w rozlewni eksportowej lub budynku rektyfikacji,
  • uruchomieniu wentylacji awaryjnej,
  • uszczelnieniu miejsca wycieku alkoholu z instalacji lub urządzeń,
  • odcięcia dopływu alkoholu do nieszczelnej części instalacji,
  • przetłoczenia alkoholu do innego zbiornika lub części instalacji,
  • rozcieńczeniu rozlanego alkoholu celem zmniejszenia parowania, ograniczenia strefy zagrożonej wybuchem, podwyższenia temperatury zapłonu i zapalenia,
  • zraszaniu za pomocą prądów mgłowych strefy nad parującą cieczą celem zmniejszenia stężenia alkoholu w mieszaninie z powietrzem oraz zmniejszenia parowania,
  • pokrycia rozlewiska warstwą piany lub roztworu środka pianotwórczego powierzchniowo czynnego „Light Water”,
  • niedopuszczeniu do wstępu na teren prowadzonej akcji osób niezwiązanych bezpośrednio z prowadzonymi działaniami,
  • wyłączeniu dopływu energii elektrycznej do zagrożonego obszaru,
  • przygotowaniu sprzętu gaśniczego i armatury do podawania wody, w przypadku potrzeby prowadzenia działań gaśniczych,
  • ewakuacji pracowników z zagrożonych pomieszczeń,
  • wyprowadzeniu samochodów ciężarowych odbiorców alkoholu poza rejon przewidywanych działań.

UWAGA!

Podczas prowadzonych działań należy pamiętać o przestrzeganiu zasad BHP, asekuracji pracowników wykonujących prace niebezpieczne, ewidencjonowanie pracowników wchodzących i wychodzących z zagrożonych pomieszczeń.

 • po przybyciu jednostek straży pożarnej, kierownik akcji ratowniczej przekazuje dowódcy przybyłych jednostek informację o zaistniałej sytuacji, zagrożeniach i podjętych działaniach oraz wypracowanej koncepcji usunięcia przyczyn i skutków awarii,
 • w czasie trwania akcji ratowniczej specjalista ds. ochrony środowiska i p.poż. utrzymuje stały kontakt z dowódcą jednostek straży oraz kieruje i koordynuje pracami wykonywanymi przez pracowników zakładu,
 • w przypadku powstania awarii po godzinach pracy biura, należy niezwłocznie przystąpić do usuwania przyczyn i skutków awarii. Służba Ochrony obiektów winna niezwłocznie powiadomić o zaistniałej sytuacji Dyrektora Oddziału, specjalistę ds. ochrony środowiska i p.poż. i zgodnie z ich poleceniami powiadomić o awarii straż pożarną lub innych pracowników zgodnie z niejawnym wykazem osób niezbędnych do przeprowadzania działań ratowniczo-gaśniczych. Wezwani pracownicy mają obowiązek niezwłocznego stawienia się w Oddziale i zgłoszenia do kierownika akcji.