Zgodnie z zasadami Kodeksu Etycznego, CEDC International przywiązuje dużą wagę do przestrzegania standardów etycznych w miejscu pracy

W tym celu uruchomiliśmy poufne kanały komunikacji do składania zgłoszeń przez sygnalistów, zarówno tych, którzy są naszymi Pracownikami, jak również reprezentujących Partnerów bądź Dostawców CEDC.

Zgłoszenia telefoniczne Zgłoszenia pocztą elektroniczną Zgłoszenia drogą listowną
Infolinia: +48 61 27 175 10 e-mail: sygnalista@cedc.com CEDC International sp. z o.o.
Dział Prawny i Compliance
ul. Bobrowiecka 8, 00-728
z dopiskiem „Sygnalista”

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych „Sygnalisty” w CEDC International Sp. z o.o.

 1. Administrator danych

  Administratorem Państwa danych osobowych jest CEDC International Sp. z o.o. z siedzibą w Obornikach, ul. Kowanowska 48, 64-600 Oborniki (dalej jako „CEDC”).

 2. Kontakt z Administratorem

  We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez CEDC prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iod@cedc.comlub korespondencyjnie na adres wymieniony w pkt. 1, z dopiskiem „dane osobowe”.

 3. Proces obsługi zgłoszenia

  Dokonując zgłoszenia nadużycia CEDC będzie przetwarzało dane osobowe osoby zgłaszającej w poniższym zakresie, w zależności od formy zgłoszenia:

  • Infolinia – zarejestrowane nagranie głosowe, numer telefonu;
  • Skrzynka pocztowa – adres email, o ile pozwoli on na Państwa identyfikację.

  Powyższy zakres danych osobowych jest zakresem minimalnym, który z uwagi na charakter wykorzystanych technologii, nie może być przez Państwa ograniczony.

  Dodatkowo, CEDC może przetwarzać dane osobowe, podane przez osobę dokonującą zgłoszenia, a dotyczące:

  • świadków;
  • osoby, której zgłoszenie dotyczy;
  • dodatkowych własnych danych kontaktowych jako osoby zgłaszającej (m.in. imienia i nazwiska, adresu email, numeru telefonu).

  W takim przypadku dane osobowe podawane są tylko i wyłącznie dobrowolnie przez osobę zgłaszającą.

 4. Cel i podstawy przetwarzania

  Dane osobowe w zakresie wskazanym w pkt. 3 powyżej będą przetwarzane na podstawieprawnie uzasadnionego interesu CEDC (w oparciu o Art. 6 ust. 1 lit f RODO) jakim jest niezbędność przeprowadzenia czynności przez CEDC, polegających na weryfikacji otrzymanej od Państwa informacji, przeprowadzeniu wewnętrznej procedury wyjaśniającej oraz kontaktu z osobą zgłaszającą w związku z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających Naruszenia prawa Unii.

 5. Odbiorcy danych osobowych

  Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa a także do podmiotów, które świadczą dla CEDC usługi w zakresie IT.

  Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 6. Okres przechowywania danych

  Czas, przez jaki CEDC przetwarza dane osobowe, dotyczące zgłoszenia jest uzależniony od podjętych przez CEDC czynności.

  W przypadku, w którym:

  • dane przetwarzane są tylko do weryfikacji zgłoszenia, w skutek której nie jest prowadzone dochodzenie wewnętrzne oraz sprawa nie jest zgłaszana uprawnionym organom zewnętrznym – okres przetwarzania wynosi 1 rok licząc od kolejnego roku, po którym nastąpiło zgłoszenie;
  • dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia wewnętrznego postępowania ale nie są przekazywane uprawnionym organom zewnętrznym – okres przetwarzania uzależniony jest od długości trwania postępowania ale nie dłużej niż do końca kolejnego roku, po którym nastąpiło zgłoszenie;
  • dane przetwarzane są w związku z postępowaniem prowadzonym przez uprawnione organy – wówczas przetwarzamy je do momentu prawomocnego zakończenia takiego postępowania.
 7. Prawa osób, których dane dotyczą

  W związku z przetwarzaniem przez CEDC Państwa danych, mają Państwo następujące prawa:

  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • usunięcia danych osobowych.

  W dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu ze względu na Państwa szczególną sytuację – w przypadkach, w których CEDC przetwarza dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu.

  Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest w Polsce  Prezes UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 8. Informacja o wymogu podania danych

  Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do rozpoczęcia czynności związanych z rozpatrzeniem zgłoszonej nieprawidłowości.

 9. Profilowanie

  Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.