23 grudnia 2021

Informacja o realizowanej strategii podatkowej w spółce CEDC International

Informacja o realizowanej strategii podatkowej w spółce CEDC International spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za rok podatkowy 2020

1 Cel i zakres Informacji

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy 2020 jest publikowana w celu realizacji przez CEDC International Sp. z o.o.[1] obowiązku wynikającego z art. 27c Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych[2].

 

2. Strategia podatkowa realizowana przez CEDC International w 2020 r.

Strategia podatkowa Spółki ma na celu doprowadzenie do należytego, prawidłowego i terminowego wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Realizowanie obowiązków publiczno-prawnych oraz konieczność uiszczania należności z tego tytułu na rzecz Skarbu Państwa traktowana jest przez władze Spółki jako obowiązek Spółki wynikający z prowadzenia działalności na terytorium Polski. Strategia jest wyrazem zasad, którymi kieruje się Spółka w toku swojej działalności oraz wartości etycznych, które Spółka przyjęła. Za kreowanie strategii podatkowej Spółki i nadzór nad jej realizacją odpowiedzialny jest Zarząd.

Strategia podatkowa wskazuje główne cele Spółki w obszarze podatkowym, jak również określa środki służące ich realizacji i generalne ramy postępowania. Strategia podatkowa ma zastosowanie do wszystkich obszarów podatkowych, w ramach których CEDC International działa jako podatnik, płatnik lub inkasent.

 

3. Procesy i procedury podatkowe stosowane przez CEDC International oraz dobrowolne formy współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

3.1 Informacje o stosowanych przez CEDC International procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie

3.1.1 Procesy i procedury związane z zarządzaniem ryzykiem podatkowym w CEDC International

Strategia podatkowa CEDC International znajduje odzwierciedlenie w procedurach stosowanych przez Spółkę, dotyczących realizacji jej obowiązków podatkowych.

Procedury funkcjonujące w CEDC International podlegają regularnej weryfikacji i dostosowaniu do zmian zachodzących w otoczeniu i wewnątrz Spółki oraz do zidentyfikowanych nowych ryzyk wynikających z prowadzenia działalności w branży produkcji napojów.

Za nadzór nad procesem przygotowywania i wdrażania nowych procedur, w szczególności wynikających ze zmian w prawie podatkowym, odpowiedzialny jest Zarząd, który współpracuje w tym zakresie z pracownikami odpowiedzialnymi za rozliczenia podatkowe Spółki.

Pracownicy poszczególnych działów Spółki są bezwzględnie zobowiązani do przestrzegania kierowanych do nich wytycznych i instrukcji postępowania.

Kluczowe z perspektywy działalności CEDC International procesy i procedury obejmują:

– przeciwdziałanie niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o realizacji obowiązków płatnika w WHT,
– procedurę dotyczącą schematów podatkowych (regulacje MDR),
– procedury zakupowe dotyczące towarów i usług,
– instrukcję zawierania umów,
– procedurę rozliczenia wynagrodzeń pracowników,
– procedurę prowadzenia kontroli podatkowych,
– procedurę dotyczącą przygotowania, przeprowadzania i dokumentowania audytów wewnętrznych,
– procedurę dotyczącą przygotowania, przeprowadzania i dokumentowania kontroli wewnętrznych,
– procedurę obiegu korespondencji,
– procedurę dotyczącą podatku dochodowego,
– procedurę zarządzania ryzykiem podatkowym w zakresie podatku akcyzowego,
– procedurę zarządzania ryzykiem podatkowym w zakresie podatku VAT,
– procedurę zgłaszania naruszeń.

3.2 Informacje o stosowanych przez Spółkę dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

Spółka podejmuje współpracę z organami podatkowymi we wszelkich niezbędnych formach w celu należytego wywiązywania się ze swoich obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.

Spółka terminowo przekazuje organom podatkowym informacje podatkowe:

– do których zobligowana jest na mocy regulacji podatkowych,
– o które wnioskują organy podatkowe.

 

4. Realizacja obowiązków podatkowych oraz schematy podatkowe przekazane Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej

4.1 Informacje o realizacji przez Spółkę obowiązków podatkowych na terytorium Polski

Spółka podejmuje niezbędne środki w celu prawidłowego oraz terminowego wywiązywania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego na terytorium Polski, w szczególności:

– identyfikuje zdarzenia, które powodują powstanie obowiązków podatkowych;
– kalkuluje i terminowo uiszcza należny podatek na konto właściwego urzędu skarbowego;
– składa organom podatkowym właściwe zeznania, wykazy, zestawienia, sprawozdania oraz informacje, do których składania zobowiązują ją przepisy prawa podatkowego;
– sporządza lokalną dokumentację cen transferowych oraz analizy porównawcze i analizy zgodności;
– monitoruje zawierane transakcje z perspektywy przepisów Ordynacji podatkowej o schematach podatkowych oraz w przypadku takiego obowiązku raportuje uzgodnienia, które stanowią schematy podatkowe do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

W roku podatkowym 2020 Spółka realizowała obowiązki podatkowe jako podatnik z tytułu następujących podatków:

– podatku dochodowego od osób prawnych;
– podatku od towarów i usług;
– podatku akcyzowego,
– podatku od nieruchomości.

W roku podatkowym 2020 Spółka realizowała obowiązki podatkowe płatnika (inkasenta) w odniesieniu do następujących podatków:

– podatku dochodowego od osób fizycznych – z tytułu wynagrodzeń pracowników;
– zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych – z tytułu podatku u źródła.

4.2 Informacja o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych

W roku podatkowym 2020 Spółka przekazała Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej pięć informacji o schematach podatkowych (MDR-1). Składane informacje dotyczyły:

– podatku dochodowego od osób prawnych – 5 informacji,
– podatku od towarów i usług – 3 informacje.

 

5. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi oraz o planowanych lub podejmowanych działaniach restrukturyzacyjnych

5.1 Transakcje z podmiotami powiązanymi

Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok podatkowy 2020 suma bilansowa aktywów wyniosła 3.894.202.500,00PLN.

W roku 2020 Spółka zawarła transakcje z podmiotami powiązanymi, w tym nierezydentami, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w zakresie:

– sprzedaży wyrobów alkoholowych,
– zakupu wyrobów alkoholowych,
– zakupu usług wsparcia,
– udzielenia licencji,
– pożyczek,
– refakturowania kosztów usług.

5.2 Informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych

W roku podatkowym 2020 Spółka nie planowała i nie podjęła żadnych działań restrukturyzacyjnych z zakresu:

– łączenia spółek;
– przekształcenia spółki w inną spółkę;
– wniesienia wkładu do spółki w postaci przedsiębiorstwa spółki lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki (w tym w ramach podziału spółki);
– wymiany udziałów

które mogły mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub jej podmiotów powiązanych.

 

6. Informacje o złożonych wnioskach

6.1 Wnioski o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej

W roku podatkowym 2020 Spółka nie składała wniosków o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej.

6.2 Wnioski o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego

W roku podatkowym 2020 Spółka złożyła dwa wnioski o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r o podatku dochodowym od osób prawnych oraz Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

6.3 Wnioski o wydanie wiążącej informacji stawkowej

W roku podatkowym 2020 Spółka złożyła jeden wniosek o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

6.4 Wnioski o wydanie wiążącej informacji akcyzowej

W roku podatkowym 2020 Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

 

7. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

W roku podatkowym 2020 Spółka nie dokonała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 Ustawy CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.

 


[1] Dalej także CEDC International lub Spółka.

[2] Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2021 poz. 1800 t.j. z późn. zm., dalej: Ustawa CIT).